2014 márciusától változnak a webáruházakra vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások

A Kormány nyilvánosságra hozta annak a kormányrendelet tervezetnek a szövegét, amely a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelvnek az átültetését szolgálja és amelynek a hatályba lépésével jelentősen szigorodnak az elektronikus kereskedelem területén működő vállalkozásokra vonatkozó fogyasztóvédelmi jogi előírások.

Blog_post_webshop

A távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó meglévő szabályozást átalakító, a 2011/83/EU irányelv hazai jogrendszerbe történő átültetetéséről legkésőbb 2014. június 14-ig kell gondoskodnia a jogalkotónak. A kormányrendelet tervezet értelmében az új szabályozás 2014. március 15-én lépne hatályba és a 2014. március 14. napját követően megkötött szerződésekre lenne alkalmazandó.

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy várhatóan melyek lesznek a legfontosabb jogszabályi változtatások, mire kell leginkább figyelemmel lenniük a webáruházaknak a honlapon elhelyezett tájékoztatások, illetve általános szerződési feltételek módosításával kapcsolatban.

A kormányrendelet a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest jóval részletesebb előzetes tájékoztatási kötelezettséget ír elő a webáruházak számára. A fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt, világosan és közérthetően tájékoztatni kell a fogyasztót a korábbiakban előírtakon túl többek között:

  • az újraszabályozott elállási, illetve felmondási jog gyakorlásának feltételeiről, valamint a kormányrendelet melléklete szerinti nyilatkozatmintáról;
  • arról, hogy a fogyasztó köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha nem dolog adásvételére irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát;
  • a kellékszavatosságra és termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről, valamint a jótállás feltételeiről;
  • a fogyasztó által fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték feltételeiről;
  • a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;
  • a peren kívüli panasztételi és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről.

Lényeges, hogy a fenti tájékoztatási kötelezettség teljesítésének bizonyítása a vállalkozást terheli.

A kormányrendelet továbbá jelentősen kiszélesíti a fogyasztók rendelkezésére álló indoklás nélküli elállási jog kereteit. Dolog adásvételére irányuló szerződés esetén a dolog átvételétől, egyéb szerződés esetén a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül jogosult a fogyasztó az elállási, illetve felmondási jogát gyakorolni. Jelenleg ezen jogát 8 munkanapon belül gyakorolhatja a fogyasztó. Az új szabályozás értelmében amennyiben az elállási jogáról előzetesen nem tájékoztatták a fogyasztót, úgy az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Jelenleg megfelelő tájékoztatás hiányában legfeljebb 3 hónapig gyakorolható az elállási jog. Új eleme lesz a szabályozásnak, hogy az elállási jog a kormányrendelet mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával is gyakorolható lesz.

A kormányrendelet előírja, hogy elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztó köteles a dolgot haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a dolgot maga fuvarozza vissza. A vállalkozás pedig köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríteni a fogyasztó által megfizetett teljes összeget. Jelenleg erre legfeljebb 30 napja van a vállalkozásoknak.

Érdemes megemlíteni még, hogy a fogyasztó csak a dolog visszaküldésének közvetlen költségét viseli, illetve csak a dolog jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kezelést meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az új jogszabályi előírásoknak való megfelelésre, a vonatkozó tájékoztatások és ÁSZF-ek átalakítására érdemes megfelelő időt és erőforrást fordítania a vállalkozásoknak, mivel a fogyasztóvédelmi hatóság kirívó jogsértés esetén akár az éves nettó árbevétel 5%-ig, legfeljebb akár 2 milliárd forintig terjedő bírságot is kiszabhat.

dr. Tarján Zoltán
ügyvéd
zoltan.tarjan@twobirds.com
Tel.: +36 1 799 2000
Knight Bird & Bird IrodaCategories: Adatvédelem, Polgári jog

Tags: , , ,

Cookie consent
We use analytics cookies to help us understand if our website is working well and to learn what content is most useful to visitors. We also use some cookies which are essential to make our website work. You can accept or reject our analytic cookies (including the collection of associated data) and change your mind at any time. Find out more in our Cookie Notice.