Adatvédelmi tájékoztató – Happy Birdday – 2023. október 5.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda és a Bird & Bird (International) LLP mint közös adatkezelők – a továbbiakban együtt “Bird & Bird” – által 2023. október 5. napján tartott rendezvény (a továbbiakban: „Esemény”) szervezése és lebonyolítása során, az Eseményen résztvevők regisztrálásával, valamint az Esemény lebonyolításával összefüggő felvételek (fénykép és videofelvétel) készítésével és felhasználásával kapcsolatos adatkezelést ismertesse.

A közös adatkezelők neve és adatai

Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda

 • Székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.
 • Adószám: 18113901-2-41
 • Kamarai nyilvántartási szám: 1543 (Budapesti Ügyvédi Kamara)

Bird & Bird (International) LLP

 • Székhely: New Fetter Lane 12, EC4A 1JP London, Egyesült Királyság
 • Magyarországi cím: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.
 • Magyar adószám: 13861362-2-44

Miért fontos az adatai védelme?

Az Eseményre történő meghívás, regisztráció és megjelenés rögzítése során a lehető legkörültekintőbben járunk el. A személyes adatai kezelésére az alábbi európai és magyar jogszabályok irányadóak:

 • az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: “GDPR“), amely 2018. május 25-étől alkalmazandó;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.“) – amennyiben a GDPR-ra tekintettel alkalmazandó.

Az adatkezelések ismertetése célok szerint

Meghívó kiküldése, regisztráció, megjelenés rögzítése, kapcsolattartás

 • Az adatkezelés célja: meghívó kiküldése, regisztráció feldolgozása, megjelenés rögzítése.
 • Az adatkezelés jogalapja: a Bird & Bird jogos érdeke.
 • A kezelt személyes adatok köre: név, munkahely, e-mail cím.
 • Az adatkezelés időtartama: tiltakozásig (leiratkozásig).
 • Adattovábbítás (címzettek): a megadott személyes adataihoz az általunk megbízott rendezvényszervező mint adatfeldolgozó fér hozzá.
 • Az e célra történő adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilleti a tiltakozás joga.

Az Esemény során fénykép- és videofelvételek készítése az Esemény résztvevőiről, valamint a felvételek felhasználása az Eseményről esetlegesen elkészült cikkekhez

 • Az adatkezelés célja: az Esemény dokumentálása; a felvételeket nyilvánosságra hozhatjuk publikus internetes felületeken, illetve kiadványokban is.
 • Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
 • A kezelt személyes adatok köre: az Önről készült fénykép, illetve videofelvétel.
 • Az adatkezelés időtartama: a felvételeket a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.
 • Adattovábbítás (címzettek): a felvételeket az Eseményt követően nyilvánosságra hozhatjuk (pl. azokat az interneten közzétehetjük).
 • A felvételek készítésében és az utómunkában közreműködő partnereink: a felvételek készítéséhez alvállalkozó fotóst és/vagy videóst veszünk igénybe. Amennyiben róla (róluk) további információra tart igényt, kérjük, jelezze felénk.

Adatfeldolgozó

A fenti megadott célokra történő adatkezeléssel összefüggésben az alábbi adatfeldolgozót vesszük igénybe:

XTRM Group Kft.

 • Adatfeldolgozó feladata: a rendezvény megszervezése, lebonyolítása
 • Székhelye: 1013 Budapest, Pauler utca 18.
 • Adószám: 13077316-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-984269
 • Honlap: www.xtrm.hu

Az adatfeldolgozó a rendezvényszervezéssel kapcsolatos informatikai feladatok elvégzése érdekében az alábbi al-adatfeldolgozót veszi igénybe:

WP Online Magyarország Kft.

 • Al-adatfeldolgozó feladata: meghívó email-en történő kiküldése, regisztrációk kezelése, applikáció működtetése
 • Székhelye: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 15-21. D. lház. 2. em. 4.
 • Adószám: 13077316-2-41
 • Cégjegyzékszám: 23480403-2-43
 • Honlap: wpo.hu

Milyen jogok állnak a rendelkezésére?

A GDPR 15-20. cikkei alapján az általunk kezelt adatok tekintetében az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatáshoz való jog;
 • hozzáférési jog;
 • helyesbítéshez való jog;
 • törléshez való jog;
 • az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • adathordozhatósághoz való jog;
 • tiltakozáshoz való jog;
 • a hozzájárulás visszavonásához való jog.

Jogorvoslati lehetőségek

Az előző bekezdésben felsorolt jogok gyakorlására vonatkozó esetleges kérelmét a lent megjelölt elérhetőségekre küldheti el és itt kérhet további információkat is. Amennyiben nem ért egyet a válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A pert választása szerint a Közös Adatkezelők székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék) vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indíthatja meg.

Elérhetőségeink

Amennyiben további tájékoztatásra tart igényt vagy a fent felsorolt jogait akarja gyakorolni, kérjük, lépjen kapcsolatban velünk az alábbi elérhetőségek egyikén: