A GVH nem bírságolt árverseny korlátozása miatt

Komplex tájékoztatási kötelezettség előírásával, bírság nélkül zárult a Lakberendezők Országos Szövetsége (LOSZ) ellen, árverseny korlátozása miatt lefolytatott versenyfelügyeleti eljárás.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2018. november 22-én hozott határozatában megállapította, hogy a LOSZ által közzétett Honorárium Szabályzat a lakberendezési tevékenységet végző vállalkozások számára a szakmában szokásos vállalási árak (honorárium) mértékére, a honorárium számítás módjára, módszertanára, annak struktúrájára és betartására vonatkozó rendelkezések elfogadásával kapcsolatos döntéseivel 1997-től 2016 szeptemberéig a gazdasági verseny korlátozását célzó jogsértő magatartást tanúsított. A GVH a jogsértés megállapítása mellett bírság kiszabását nem tartotta indokoltnak, helyette komplex oktatási, tájékoztatási és megfelelési program végrehajtására kötelezte a LOSZ-t.

A LOSZ-t elmarasztaló határozat nemcsak azért érdekes, mert a GVH nem tartotta indokoltnak bírság kiszabását egy majdnem két évtizeden keresztül folyamatosan megvalósuló versenykorlátozó magatartás tanúsítása miatt, hanem azért is, mert a GVH hasonló ügyben legutóbb 2011-ben hozott határozatot.

Magyarországon egyes kamaráknak (mérnöki és építész) törvényi felhatalmazása van ajánlott díjszabás kidolgozására, más kamaráknak (orvosi, állatorvosi személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói) pedig a díjtételek alsó és felső határára vonatkozó ajánlások közzétételére. Ezek a magatartások tehát mentesülnek a Tpvt. versenykorlátozást tiltó egyes szabályainak alkalmazása alól. Az árversenyt korlátozó (ajánlott vagy szakmai minimum árak meghirdetése, áremelések összehangolása) és a piac területi vagy más felosztását eredményező döntések meghozatala azonban más, mentesüléssel nem érintett szakmai érdekképviseleti szerveknél is bevett gyakorlat volt 2011 előtt. A GVH, a honlapján közzétett tájékoztatás szerint 1998 és 2009 között közel 50 esetben indított versenyfelügyeleti eljárást szakmai kamarák és szövetségek ellen, elsősorban az említett jogsértések miatt. Az eljárások nagyjából harmadában bírság kiszabására is sor került. A jogsértések magas számára tekintettel a GVH egy felhívást tett közzé 2011-ben, melyben felszólította a szakmai kamarákat, hogy működésüket, etikai szabályzataikat és más önszabályozási tevékenységüket hozzák összhangba a versenyjogi szabályokkal. A felhívás hatására látszólag csökkent a jogsértések száma, mert néhány évig egyáltalán nem született GVH döntés hasonló ügyben.

A fenti előzményeket követően indult 2014-ben versenyfelügyeleti eljárás a LOSZ ellen, mert a GVH észlelte, hogy a LOSZ Honorárium Szabályzata a lakberendezői tervezői szolgáltatás-díjazás (honorárium) meghatározásának módszereire, a figyelembe veendő díjtételekre, azok részletezettségére és a lakberendezői díjazás mértékére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. A GVH rendelkezésére álló információk alapján a Honorárium Szabályzat be nem tartása etikai vétségnek minősült, amely egyes esetekben akár a tagság felfüggesztésével vagy a tag kizárásával is járhatott. A GVH az 1998 és 2016 közötti időszakra nézve vizsgálta a Honorárium Szabályzat tartalmát és a LOSZ ezzel kapcsolatos kommunikációját. Az eljárást lezáró határozatában a GVH megállapította, hogy a LOSZ Honorárium Szabályzatában foglalt ármeghatározás a gazdasági verseny korlátozását célzó, jogsértő magatartásnak minősül és a LOSZ-t arra kötelezte, hogy foglalja etikai kódexébe a díjazás szabad meghatározását és közvetlenül tájékoztassa tagságát a korábbi, jogsértő árszabályozásáról. A LOSZ-nak emellett a szakmai konferenciákon és a honlapján is be kell számolnia a GVH rendelkezéseiről, versenyjogi tájékoztatást és oktatást kell nyújtania tagjainak és egy ún. megfelelési (compliance) programot is ki kell dolgoznia, hogy a szervezet működése a jövőben megfeleljen a gazdasági versenyre vonatkozó jogszabályoknak és normáknak. A GVH eljáró versenytanácsa bírság kiszabását nem látta indokoltnak, mivel álláspontja szerint a speciális és generális prevenciós célok a jogsértés megállapításával és a kötelezettségek előírásával is megfelelően teljesülhetnek. A GVH mögöttes felelősként eljárás alá vonta a LOSZ egyes tagvállalkozásait is, velük szemben azonban a bírság mellőzésére tekintettel végül megszüntette az eljárást.

[Forrás: gvh.hu]

dr. Kővári Petra, ügyvéd
petra.kovari@twobirds.com

T: +36 1 301 8900Categories: Versenyjog

Tags: , , , ,