Január 1-jével szigorodnak az érintetti igények teljesítésére vonatkozó határidők az Infotv-ben

2016. január 1-jével az Infotv.-ben található, az érintettek tájékoztatására, valamint helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeik elintézésre irányadó határidő 30 napról 25 napra rövidül. A változás minden adatkezelőt érint, és nem csak azzal jár, hogy öt nappal csökken az ilyen igények teljesítésére vonatkozó határidő, de azzal is, hogy módosítani kell minden olyan adatkezelési tájékoztatót, illetve általános szerződési feltételeket, amelyekben a 30 napos határidő korábban megjelent.

Mi módosít?

A Magyar Közlöny november 27-i 2015/183. számában került kihirdetésre a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény (módosító törvény). Ennek 168. §-a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) két bekezdését módosítja.

Mi módosul?

A módosítás az Infotv. a 15. § (4) bekezdését és a 18. § (2) bekezdését érinti. Előbbi az érintettek személyes adatai kezeléséről történő tájékoztatására vonatkozó határidőt, utóbbi pedig a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmek elintézésre irányadó határidőt tartalmazza.

Mindkét bekezdésben a tájékoztatásra, illetve az elintézésre (vagy az elutasítás indokainak közlésére) vonatkozó 30 napos határidő 25 napra csökken.

A 2016. január 1-jén módosuló rendelkezések:

15. § (4) Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
18. § (2) Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Mi a módosítás indoka?

A módosító törvény elfogadását megelőzően, a törvényjavaslat (T/6410) vonatkozó rendelkezéseihez a benyújtó (a miniszterelnökséget vezető miniszter révén a kormány) az alábbi részletes indokolást fűzte:

Az információs önrendelkezési és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 15. § (4) bekezdésében és 18. § (2) bekezdésében az adatkezelő számára adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, továbbá adathelyesbítés, adatzárolás vagy adattörlés iránti kérelem elutasításával kapcsolatos tájékoztatás megadására meghatározott határidő indokolatlanul hosszú. Az ügyintézés során lefolytatandó eljárási cselekmények figyelembevételével a tájékoztatás megadására elegendő a módosításban meghatározott határidő.

A részletes indokolásból nem derül ki, hogy miért volt indokolatlanul hosszú a 30 napos határidő, illetve arra sem, hogy ugyan a módosító törvény célja a közigazgatási bürokráciacsökkentés, de a fenti módosítás nem csak az állami és önkormányzati adatkezelőket, hanem minden adatkezelőt, azaz a magánszektort is érinti. Ennyiben tehát a bürokráciacsökkentés nem csak előnyöket, de szigorúbb szabályokat is hoz a magánszektor számára.

Mi a teendő?

A módosítások 2016. január 1-jétől lépnek hatályba, így ettől a naptól minden adatkezelőnek öt nappal kevesebb ideje lesz a fenti igények teljesítésére vagy a teljesítés megtagadása esetén az indokolás megadására. Ez akkor is így van, ha a korábbi 30 napos határidőt adatkezelési tájékoztatóba, általános szerződési feltételbe vagy hasonló dokumentumba foglalták, az Infotv. módosuló rendelkezései ugyanis “felülírják” a szabályzatok, illetve szerződések törvénytől eltérő rendelkezéseit.

Érdemes minden adatkezelőnek megvizsgálni, hogy a fenti 30 napos határidők milyen külső és belső szabályzatokban, általános szerződési feltételekben jelentek meg, és ezeket összhangba hozni a 2016. január 1-jétől hatályba lépő új szabállyal. Ennek indoka egyfelől az Infotv. 20. § (2) bekezdése szerinti egyértelmű előzetes tájékoztatási kötelezettség, másfelől pedig az, hogy a belső folyamatokat is hozzá kell igazítani a rövidebb határidőhöz, különösen, ha a kért igények teljesítéséhez külső szerződéses partnerektől is kell információt kérni vagy a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelemmel kapcsolatban nekik is közre kell működniük. Ez utóbbi különösen többes adatkezelés esetén fordulhat elő, amikor az adatokat több adatkezelő kezeli.

A 2016. január 1-i hatálybalépés az olyan adatkezelőket hozza nehéz helyzetbe, amelyek esetében jogszabály meghatározza, hogy általános szerződési feltételeiket csak bizonyos idő elteltével módosíthatják egyoldalúan. Így például az elektronikus hírközlési szolgáltatók esetében az Eht. 132. § (4) bekezdése szerint 30 napnak kell eltelnie az ÁSZF módosítása előtt:

Eht. 132. § (4) Ha a szolgáltató az általános szerződési feltételekben meghatározott esetekben jogosult az általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az előfizetőket e törvényben foglaltak szerint értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.

Elég valószínűtlen, hogy a módosító törvény november 17-i elfogadását, majd november 27-i kihirdetését követő néhány nap elég lett volna arra, hogy minden elektronikus hírközlési szolgáltató módosítsa az ÁSZF-jét úgy, hogy az 2016. január 1-jén már az új, 25 napos határidővel legyen hatályban. Remélhetőleg a NAIH és adott esetben más hatóságok is megfelelő rugalmassággal kezelik a helyzetet, és 2016 elején megfelelő türelmi időt biztosítanak a szolgáltatók számára a szabályzataik frissítésére.

dr. Halász Bálint, ügyvéd
Knight Bird & Bird Iroda
balint.halasz@twobirds.com
+36 1 799 2000Categories: Adatvédelem

Tags: , , , , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. Hangfelvételek jogszerű készítése és felhasználása – Twobirdsideas.hu – a Bird & Bird jogi blogja