Adatvédelmi tájékoztató – AdTech reggeli – 2020. február 25.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; a “Bird & Bird“), az OMG Hungary Kft. (1068 Budapest, Dózsa György út 84/a.; az “Omnicom”) és a Magyar Reklámszövetség (1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 7-9.) mint az IAB Hungary-t tagozatként működtető egyesület (a Bird & Bird, az OMG Hungary Kft. és a Magyar Reklámszövetség a továbbiakban együttesen a “Közös Adatkezelők”) által szervezett AdTech Reggeli (a továbbiakban: „Esemény”) szervezése és lebonyolítása során, az Eseményen résztvevők regisztrálásával, valamint az Esemény lebonyolításával összefüggő felvételek (fénykép és videofelvétel) készítésével és felhasználásával kapcsolatos adatkezelést ismertesse.

A Közös Adatkezelők adatai és elérhetőségei


Bird & Bird

 • Adatkezelő neve: Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda
 • Székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
 • Adószám: 18113901-2-41
 • Kamarai nyilvántartási szám: 1543

Omnicom

 • Adatkezelő neve: OMG Hungary Kft.
 • Székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/a.
 • Adószám: 13861362-2-44
 • Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-877082

Magyar Reklámszövetség

 • Adatkezelő neve: Magyar Reklámszövetség
 • Székhelye: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 7-9.
 • Adószám: 19002581-2-41
 • Nyilvántartási szám: 01-02-0000656

Miért fontos az adatai védelme?

Az Eseményre jelentkezés során megadott személyes adatainak kezelése során a legkörültekintőbben járunk el. Adatait az egyes célok tekintetében vagy az Önnel a jelentkezés során létrejött szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges mértékben, vagy az Ön önkéntes, kifejezett és részletes előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeljük. A személyes adatai kezelése során a mindenkor irányadó európai és magyar jogszabályoknak megfelelően járunk el. Ezek különösen az alábbiak:

 • az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: “GDPR“), amely 2018. május 25-étől alkalmazandó;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.“) – amennyiben a GDPR-ra tekintettel alkalmazandó.

A részvétellel kapcsolatos adatkezelések


Regisztráció, jelentkezés feldolgozása, kapcsolattartás

 • Az adatkezelés célja: a megadott adatokat a regisztráció érdekében, valamint kapcsolattartás céljából kezeljük az Eseményt megelőzően, illetve azt követően a lent meghatározott időtartamig.
 • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Önnel létrejött szerződés megkötéséhez, vagy teljesítéséhez szükséges.
 • A kezelt személyes adatok köre: az Eseményre történő visszaigazolás során Ön által megadott személyes adatok (név, munkahely és e-mail cím).
 • Az adatkezelés időtartama: az Esemény napját követő 3 hónap.
 • Adattovábbítás (címzettek): a megadott személyes adataidhoz a szervezésben közreműködő partnerünk, a Bird & Bird International LLP (székhely: 12 New Fetter Lane, Holborn, London EC4A 1JP, Egyesült Királyság) mint az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozó is hozzáférhet.

Az Esemény során fénykép- és videofelvételek készítése az Esemény résztvevőiről, valamint a felvételek felhasználása az Eseményről esetlegesen elkészült cikkekhez

 • Az adatkezelés célja: az Esemény dokumentálása. A felvételeket nyilvánosságra hozhatjuk publikus internetes felületeken, illetve kiadványokban is.
 • Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
 • A kezelt személyes adatok köre: az Önről készült fénykép, illetve videofelvétel.
 • Az adatkezelés időtartama: a felvételeket a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.
 • Adattovábbítás (címzettek): A felvételeket az Eseményt követően nyilvánosságra hozhatjuk (pl. azokat az interneten közzétehetjük).
 • A felvételek készítésében és az utómunkában közreműködő partnereink: a felvételek készítéséhez alvállalkozó fotóst és/vagy videóst veszünk igénybe. Amennyiben róla (róluk) további információra tart igényt, kérjük, jelezze felénk.

Adatfeldolgozó

A Közös Adatkezelők a regisztráció, jelentkezés feldolgozása, kapcsolattartás célú adatkezeléshez adatfeldolgozót vesznek igénybe. Az adatfeldolgozó a Bird & Bird International LLP (székhely: 12 New Fetter Lane, Holborn, London EC4A 1JP, Egyesült Királyság; az „Adatfeldolgozó”).

Az adatfeldolgozó al-adatfeldolgozót igénybe vehet.

Milyen jogok állnak a rendelkezésére?

A GDPR 15-20. cikkei alapján az általunk kezelt adatok tekintetében az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatáshoz való jog;
 • hozzáférési jog;
 • helyesbítéshez való jog;
 • törléshez való jog;
 • az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • adathordozhatósághoz való jog;
 • tiltakozáshoz való jog;
 • a hozzájárulás visszavonásához való jog.

Jogorvoslati lehetőségek

Az előző bekezdésben felsorolt jogok gyakorlására vonatkozó esetleges kérelmét a fent megjelölt elérhetőségekre küldheti el és itt kérhet további információkat is. Amennyiben nem ért egyet a válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A pert választása szerint a Közös Adatkezelők székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék) vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indíthatja meg.