Adatvédelmi tájékoztató – AdTech reggeli – 2020. február 25.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; a “Bird & Bird“), az OMG Hungary Kft. (1068 Budapest, Dózsa György út 84/a.; az “Omnicom”) és a Magyar Reklámszövetség (1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 7-9.) mint az IAB Hungary-t tagozatként működtető egyesület (a Bird & Bird, az OMG Hungary Kft. és a Magyar Reklámszövetség a továbbiakban együttesen a “Közös Adatkezelők”) által szervezett AdTech Reggeli (a továbbiakban: „Esemény”) szervezése és lebonyolítása során, az Eseményen résztvevők regisztrálásával, valamint az Esemény lebonyolításával összefüggő felvételek (fénykép és videofelvétel) készítésével és felhasználásával kapcsolatos adatkezelést ismertesse.

A Közös Adatkezelők adatai és elérhetőségei


Bird & Bird

 • Adatkezelő neve: Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda
 • Székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
 • Adószám: 18113901-2-41
 • Kamarai nyilvántartási szám: 1543

Omnicom

 • Adatkezelő neve: OMG Hungary Kft.
 • Székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/a.
 • Adószám: 13861362-2-44
 • Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-877082

Magyar Reklámszövetség

 • Adatkezelő neve: Magyar Reklámszövetség
 • Székhelye: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 7-9.
 • Adószám: 19002581-2-41
 • Nyilvántartási szám: 01-02-0000656

Miért fontos az adatai védelme?

Az Eseményre jelentkezés során megadott személyes adatainak kezelése során a legkörültekintőbben járunk el. Adatait az egyes célok tekintetében vagy az Önnel a jelentkezés során létrejött szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges mértékben, vagy az Ön önkéntes, kifejezett és részletes előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeljük. A személyes adatai kezelése során a mindenkor irányadó európai és magyar jogszabályoknak megfelelően járunk el. Ezek különösen az alábbiak:

 • az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: “GDPR“), amely 2018. május 25-étől alkalmazandó;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.“) – amennyiben a GDPR-ra tekintettel alkalmazandó.

A részvétellel kapcsolatos adatkezelések


Regisztráció, jelentkezés feldolgozása, kapcsolattartás

 • Az adatkezelés célja: a megadott adatokat a regisztráció érdekében, valamint kapcsolattartás céljából kezeljük az Eseményt megelőzően, illetve azt követően a lent meghatározott időtartamig.
 • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Önnel létrejött szerződés megkötéséhez, vagy teljesítéséhez szükséges.
 • A kezelt személyes adatok köre: az Eseményre történő visszaigazolás során Ön által megadott személyes adatok (név, munkahely és e-mail cím).
 • Az adatkezelés időtartama: az Esemény napját követő 3 hónap.
 • Adattovábbítás (címzettek): a megadott személyes adataidhoz a szervezésben közreműködő partnerünk, a Bird & Bird International LLP (székhely: 12 New Fetter Lane, Holborn, London EC4A 1JP, Egyesült Királyság) mint az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozó is hozzáférhet.

Az Esemény során fénykép- és videofelvételek készítése az Esemény résztvevőiről, valamint a felvételek felhasználása az Eseményről esetlegesen elkészült cikkekhez

 • Az adatkezelés célja: az Esemény dokumentálása. A felvételeket nyilvánosságra hozhatjuk publikus internetes felületeken, illetve kiadványokban is.
 • Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
 • A kezelt személyes adatok köre: az Önről készült fénykép, illetve videofelvétel.
 • Az adatkezelés időtartama: a felvételeket a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.
 • Adattovábbítás (címzettek): A felvételeket az Eseményt követően nyilvánosságra hozhatjuk (pl. azokat az interneten közzétehetjük).
 • A felvételek készítésében és az utómunkában közreműködő partnereink: a felvételek készítéséhez alvállalkozó fotóst és/vagy videóst veszünk igénybe. Amennyiben róla (róluk) további információra tart igényt, kérjük, jelezze felénk.

Adatfeldolgozó

A Közös Adatkezelők a regisztráció, jelentkezés feldolgozása, kapcsolattartás célú adatkezeléshez adatfeldolgozót vesznek igénybe. Az adatfeldolgozó a Bird & Bird International LLP (székhely: 12 New Fetter Lane, Holborn, London EC4A 1JP, Egyesült Királyság; az „Adatfeldolgozó”).

Az adatfeldolgozó al-adatfeldolgozót igénybe vehet.

Milyen jogok állnak a rendelkezésére?

A GDPR 15-20. cikkei alapján az általunk kezelt adatok tekintetében az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatáshoz való jog;
 • hozzáférési jog;
 • helyesbítéshez való jog;
 • törléshez való jog;
 • az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • adathordozhatósághoz való jog;
 • tiltakozáshoz való jog;
 • a hozzájárulás visszavonásához való jog.

Jogorvoslati lehetőségek

Az előző bekezdésben felsorolt jogok gyakorlására vonatkozó esetleges kérelmét a fent megjelölt elérhetőségekre küldheti el és itt kérhet további információkat is. Amennyiben nem ért egyet a válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A pert választása szerint a Közös Adatkezelők székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék) vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indíthatja meg.

Cookie consent
We use analytics cookies to help us understand if our website is working well and to learn what content is most useful to visitors. We also use some cookies which are essential to make our website work. You can accept or reject our analytic cookies (including the collection of associated data) and change your mind at any time. Find out more in our Cookie Notice.