Realitás lesz az egyszerűsített vámeljárás

Hamis iPod_1Az Országgyűlés elfogadta azt a Törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a 2014. január elsejétől kötelezővé váló egyszerűsített vámhatósági intézkedés alkalmazását.

Az egyszerűsített intézkedés lehetővé tétele érdekében a javaslat szerint a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése és az iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmények és szabálysértések miatt a szabálysértési vagy büntetőeljárás megindítása magánindítványhoz kötötté válik.

Uniós szabályozás

Az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről szóló 1383/2003/EK rendelet (2003. július 22.) (Rendelet) vámhatósági intézkedésként bevezette az ún. egyszerűsített eljárást.

Az eljárás lényege, hogy a szellemi tulajdonjog jogosultjának érvényes vámfigyelési kérelme esetén, amennyiben a vámhatóság az Európai Unión kívüli államból az EU-n belüli állam területére Magyarország érintésével behozott szellemi tulajdonjogot sértő terméket észlel, azt feltartóztatja és a vámfigyelési kérelemmel rendelkező jogosultat értesíti erről. A jogosult 10 munkanapon belül nyilatkozhat arról, hogy az áru hamis-e és hogy azt saját költségén meg kívánja-e semmisíteni.

Magyarországon a szellemi tulajdonjog jogosultjai számára az egyszerűsített eljárás igénybevételének lehetőségét az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 371/2004. (XII. 26.) Kormányrendelet (Kormányrendelet), a közösségi rendelet végrehajtási rendelete teremti meg.

Jelenlegi gyakorlat

Az egyszerűsített vámeljárás lefolytatására a gyakorlatban azonban ritkán nyílik mód. A Javaslat indokolása értelmében a Nemzeti Vám- és Adóhivatal is megerősíti azt a gyakorlati tapasztalatot, hogy a jelenleg is hatályban lévő büntetőjogi tárgyú törvények – így a Szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabálysértési törvény) valamint a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) – felülírják az egyszerűsített eljárás alkalmazását. Amennyiben ugyanis az áru vonatkozásában szellemi tulajdonjogok megsértésének a gyanúja merül fel, a vámszerv az officialitás elvével összhangban köteles – értékhatártól függően – a szabálysértési vagy a büntetőeljárás megindítása iránt intézkedni, és nem alkalmazhatja az 1383/2003/EK rendeletet.

Az Európai Parlament időközben elfogadta a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 608/2013/EU rendeletet (új EU Rendelet), amely már nem opcionális, hanem kötelezően végrehajtandó rendelkezésként szabályozza az egyszerűsített eljárást.

A Kormány, a 2014. január elsejétől kötelezően alkalmazandó rendelkezésekkel való összhang megteremtése céljából októberben benyújtotta az Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról szóló törvényjavaslatát (Javaslat). A Javaslatot az Országgyűlés 2013. november 11. napján elfogadta, amely jelenleg a köztársasági elnök aláírására vár.

Harmonizáció

A Javaslat értelmében a Rendelet tárgyi hatálya alá tartozó cselekmények esetében magánindítvány előterjesztése alapján van helye szabálysértési eljárásnak, ellenkező esetben a Rendelet szerinti egyszerűsített vámhatósági eljárás lefolytatására van szükség.

A Javaslat a fentiekre tekintettel a Szabálysértési törvényt, valamint a Btk-t az alábbiak szerint módosítja:

1. A Szabálysértési törvény a következő 238/C. § szakasszal egészül ki:

„238/C. § A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (1) bekezdése szerinti esetekben a 238/A. §-ban és a 238/B. §-ban meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési eljárásnak csak magánindítványra van helye.”

2. A Btk. 388/A. § szakasza helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Magánindítvány

388/A. § A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (1) bekezdése szerinti esetekben a 385. §-ban és a 388. §-ban meghatározott bűncselekmény csak magánindítványra büntethető, kivéve, ha azzal összefüggően nem magánindítványra büntetendő bűncselekményt is elkövetnek.”

A módosítás a joggyakorlat egységét olyképpen kívánja megteremteni, hogy magánindítványhoz köti a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése és az iparjogvédelmi jogok megsértése tényállások megvalósulása esetén a szabálysértési vagy büntetőeljárás megindítását az új EU Rendelet 1. cikk (1) bekezdése szerinti esetekben, kivéve azt, ha ezekkel a bűncselekményekkel összefüggően nem magánindítványra büntetendő bűncselekményt is elkövetnek.

Bár a régi 1978-as Btk. alapján indult vámhatósági eljárások nagyobb részt az “Áru hamis megjelölése” tényállás alapján folytak, lévén az “Iparjogvédelmi jogok megsértése” tényállás csupán az utánzást, mint előállítási cselekményt, és az átvételt nevesítette, kizárva így a kereskedelmi cselekményeket a speciális védelemből (EBH 2007.1590). A jelenleg hatályban lévő Btk. szabályozási rendszere azonban kiküszöbölte ezt a problémát.

A Btk. 388. § szakasza az iparjogvédelmi jogosultak számára a korábbi szabályozással ellentétben speciálisabb védelmet nyújt abban az esetben is, ha az elkövetési magatartás az utánzás vagy átvétel magatartásokon túl, az ilyen áruk forgalomba hozatal céljából való megszerzésével vagy tartásával valósul meg.

Summa summarum

A módosítás következtében tehát egyértelművé válik, hogy magánindítvány hiányában, az új EU Rendeletben foglaltak teljesülése esetén, 10 munkanapon belüli megsemmisítést lehetővé tevő egyszerűsített eljárást kell lefolytatni. Az egyszerűsített eljárás a jelenleg hatályban lévő Btk. alkalmazása esetén az iparjogvédelmi oltalom tárgyának utánzása vagy átvétele mellett, az előállított áru forgalomba hozatala, vagy forgalomba hozatal céljából való megszerzése, tartása esetén is kötelezően alkalmazandóvá válik.

dr. Kövecses Bettina

ügyvédjelölt

bettina.kovecses@twobirds.com

Knight Bird & Bird IrodaCategories: IP

Tags: , , , , , , , , , ,