Ismét módosították a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat a PSD2 vonatkozásában

Az erős ügyfél-hitelesítés alkalmazására, valamint a pénzforgalmi szolgáltatók fizetési műveletekért való felelősségére vonatkozó szabályokat finomította nemrég a törvényhozás a 2018. év eleji átfogó, a PSD2 irányelv átültetését célzó törvénymódosítást követően. Az alábbiakban ezeket az új szabályokat mutatjuk be részletesen.

Az erős ügyfél-hitelesítés alkalmazása

A magyar pénzforgalmi szolgáltatók – így például a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó hitelintézetek vagy pénzforgalmi intézmények – 2019. január 1. napjától lettek volna kötelesek az erős ügyfél-hitelesítésre vonatkozó, szigorúbb biztonsági előírásokat alkalmazni. Ennek alapját a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény („Pszt.”) 2018. január 13-án hatályba lépett, a PSD2 szabályait a magyar jogrendszerbe átültető rendelkezései szolgáltatták. Ezzel a szabályozással Magyarország azon kevés EU tagállamokhoz csatlakozott, amelyekben a PSD2 erős ügyfél-hitelesítésre vonatkozó szabályait a tervezett időpontnál, (azaz 2019. szeptember 14. napjánál – erről részletesebben lent) korábban kellett volna alkalmazni. A PSD2 szabályainak átültetésekor az azt előkészítő minisztériumtól megtudtuk, hogy a jogalkotó célja a fogyasztók védelme volt, amely a jogalkotó szerint a fogyasztót védő erős ügyfél-hitelesítésre vonatkozó szabályok minél előbbi hatálybaléptetésével volt elérhető.

A korábbi hatálybaléptetés miatti alkalmazást a pénzforgalmi szolgáltatók számára nyitva álló felkészülési idő rövidsége mellett nehezítette, hogy az erős ügyfél-hitelesítés technikai részletszabályait tartalmazó 2018/389 bizottsági végrehajtási rendelet („SCA RTS”) az Európai Bankhatósággal való hosszas egyeztetést követően csak 2018. március 13. napján került kihirdetésre az EU Hivatalos Lapjában, ezáltal a felkészülésre a magyar pénzforgalmi szolgáltatóknak kevesebb, mint 10 hónapjuk állt volna rendelkezésre az SCA RTS 38. cikk (2) bekezdésében meghatározott 18 hónap helyett.

A jogalkotó időközben minden bizonnyal felismerte, hogy célszerűbb kellő felkészülési idő alkalmazásával az SCA RTS rendelkezéseit alkalmazni, és ennek megfelelően 2018. december 28. hatállyal módosította is a Pszt. vonatkozó rendelkezéseit. A hivatalos indokolás szűkszavúan csak annyit tartalmaz, hogy „szükséges a törvény átmeneti rendelkezéseinek a bizottsági rendelet hatálybalépéséhez történő igazítása”.

Fizetési műveletekért való felelősség

A Pszt.-nek a pénzforgalmi szolgáltatók felelősségére vonatkozó szabályai is enyhültek 2018. december 29. napjával a PSD2 helyesbítése miatt. A Pszt. eddig is lehetővé tette, hogy amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató ügyfele nem fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) vagy mikrovállalkozás (amelynek a szerződés megkötése időpontjában az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és a szerződés megkötését megelőző üzleti évben éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió euró vagy ennek megfelelő forintösszeg), akkor a felek a Pszt. egyes felelősségi szabályaitól eltérően állapodjanak meg. Ez alapján például már eddig is lehetőség volt olyan megállapodásra, hogy amennyiben a fizetési műveletet közvetlenül a fizető fél kezdeményezte a fizetési művelet hibás teljesítéséért ne a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója feleljen.

Az új szabályok alapján a pénzforgalmi szolgáltató felelőssége – megállapodás alapján – tovább korlátozható, és el lehet térni a Pszt. alábbi szabályaitól, miszerint:

  • ha a fizetési műveletet a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a fizetési megbízás a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához való továbbításáért a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel;
  • a fizetési műveletnek a jogszabály szerinti teljesítéséért a kedvezményezett felé a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel;
  • a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért – az (i) és (ii) pontokban meghatározottak kivételével – a fizető fél felé a saját pénzforgalmi szolgáltatója felel;
  • ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója felel az általa nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési műveletért felszámított díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség megtérítéséért és a kamatbevétel elmaradásáért;

továbbá a fentiekhez kapcsolódó további kötelezettségektől, részletszabályoktól való eltérésre is megnyílt a lehetőség.

A Pszt. módosult szabályai eltérést engednek továbbá a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzfogalmi szolgáltatónál (payment initiation service provider, „PISP”) kezdeményezett fizetési műveletekért való felelősségi szabályoktól is. Eltérő megállapodás hiányában a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatójának kötelezettségei az alábbiak:

  • legkésőbb a következő munkanap végéig visszatéríti a nem teljesített vagy a hibásan teljesített fizetési művelet összegét a fizető fél számára;
  • a fizetési számlát az eredeti állapotba hozza (minta a hibásan teljesített fizetési műveletre nem került volna sor);

Ennek kapcsán egyébként a PISP-t terheli annak bizonyítása, hogy a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízást átvette, a saját felelősségi körén belül a fizetési művelet hitelesítése és pontos rögzítése megtörtént, annak teljesítését nem befolyásolta műszaki hiba vagy egyéb zavar.

Amennyiben a PISP-nél kezdeményezett fizetési műveletért a felelősség a PISP-t terheli, úgy a PISP a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató számára – annak kérésére – haladéktalanul megtéríti a fizető félnek visszatérített összegek következtében elszenvedett veszteségeket és kifizetett összegeket is.

A Pszt. hivatkozott módosítása végül egyértelművé teszi azt is, hogy ha a pénzforgalmi szolgáltató felelőssége a PISP magatartásának vagy mulasztásának a következménye, akkor a pénzforgalmi szolgáltató a PISP-től a Pszt.-ben meghatározott összeg kifizetésének megtérítését követelheti, ideértve az azon esetben felmerülő kártérítést is, amikor valamely pénzforgalmi szolgáltató elmulasztja az erős ügyfél-hitelesítés alkalmazását. Végezetül kiemeljük, hogy a módosítás következtében fizetés-kezdeményezési vagy számlainformációs szolgáltatás igénybevételekor 2019. szeptember 13-ig az ügyfél és a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató között a Pszt. 2018. január 12-én (azaz a PSD2 átültetését megelőző) hatályos rendelkezései szerinti felelősségi és kárviselési szabályok alkalmazandóak.

Dr. Helembai Gábor ügyvéd és dr. Laribi Karim ügyvédjelölt
gabor.helembai@twobirds.com
karim.laribi@twobirds.com
T: +36 1 301 8900Categories: Pénzügyi jog

Tags: , , , , ,

Cookie consent
We use analytics cookies to help us understand if our website is working well and to learn what content is most useful to visitors. We also use some cookies which are essential to make our website work. You can accept or reject our analytic cookies (including the collection of associated data) and change your mind at any time. Find out more in our Cookie Notice.