Ismét módosították a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat a PSD2 vonatkozásában

Az erős ügyfél-hitelesítés alkalmazására, valamint a pénzforgalmi szolgáltatók fizetési műveletekért való felelősségére vonatkozó szabályokat finomította nemrég a törvényhozás a 2018. év eleji átfogó, a PSD2 irányelv átültetését célzó törvénymódosítást követően. Az alábbiakban ezeket az új szabályokat mutatjuk be részletesen.

Az erős ügyfél-hitelesítés alkalmazása

A magyar pénzforgalmi szolgáltatók – így például a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó hitelintézetek vagy pénzforgalmi intézmények – 2019. január 1. napjától lettek volna kötelesek az erős ügyfél-hitelesítésre vonatkozó, szigorúbb biztonsági előírásokat alkalmazni. Ennek alapját a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény („Pszt.”) 2018. január 13-án hatályba lépett, a PSD2 szabályait a magyar jogrendszerbe átültető rendelkezései szolgáltatták. Ezzel a szabályozással Magyarország azon kevés EU tagállamokhoz csatlakozott, amelyekben a PSD2 erős ügyfél-hitelesítésre vonatkozó szabályait a tervezett időpontnál, (azaz 2019. szeptember 14. napjánál – erről részletesebben lent) korábban kellett volna alkalmazni. A PSD2 szabályainak átültetésekor az azt előkészítő minisztériumtól megtudtuk, hogy a jogalkotó célja a fogyasztók védelme volt, amely a jogalkotó szerint a fogyasztót védő erős ügyfél-hitelesítésre vonatkozó szabályok minél előbbi hatálybaléptetésével volt elérhető.

A korábbi hatálybaléptetés miatti alkalmazást a pénzforgalmi szolgáltatók számára nyitva álló felkészülési idő rövidsége mellett nehezítette, hogy az erős ügyfél-hitelesítés technikai részletszabályait tartalmazó 2018/389 bizottsági végrehajtási rendelet („SCA RTS”) az Európai Bankhatósággal való hosszas egyeztetést követően csak 2018. március 13. napján került kihirdetésre az EU Hivatalos Lapjában, ezáltal a felkészülésre a magyar pénzforgalmi szolgáltatóknak kevesebb, mint 10 hónapjuk állt volna rendelkezésre az SCA RTS 38. cikk (2) bekezdésében meghatározott 18 hónap helyett.

A jogalkotó időközben minden bizonnyal felismerte, hogy célszerűbb kellő felkészülési idő alkalmazásával az SCA RTS rendelkezéseit alkalmazni, és ennek megfelelően 2018. december 28. hatállyal módosította is a Pszt. vonatkozó rendelkezéseit. A hivatalos indokolás szűkszavúan csak annyit tartalmaz, hogy „szükséges a törvény átmeneti rendelkezéseinek a bizottsági rendelet hatálybalépéséhez történő igazítása”.

Fizetési műveletekért való felelősség

A Pszt.-nek a pénzforgalmi szolgáltatók felelősségére vonatkozó szabályai is enyhültek 2018. december 29. napjával a PSD2 helyesbítése miatt. A Pszt. eddig is lehetővé tette, hogy amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató ügyfele nem fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) vagy mikrovállalkozás (amelynek a szerződés megkötése időpontjában az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és a szerződés megkötését megelőző üzleti évben éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió euró vagy ennek megfelelő forintösszeg), akkor a felek a Pszt. egyes felelősségi szabályaitól eltérően állapodjanak meg. Ez alapján például már eddig is lehetőség volt olyan megállapodásra, hogy amennyiben a fizetési műveletet közvetlenül a fizető fél kezdeményezte a fizetési művelet hibás teljesítéséért ne a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója feleljen.

Az új szabályok alapján a pénzforgalmi szolgáltató felelőssége – megállapodás alapján – tovább korlátozható, és el lehet térni a Pszt. alábbi szabályaitól, miszerint:

  • ha a fizetési műveletet a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a fizetési megbízás a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához való továbbításáért a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel;
  • a fizetési műveletnek a jogszabály szerinti teljesítéséért a kedvezményezett felé a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel;
  • a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért – az (i) és (ii) pontokban meghatározottak kivételével – a fizető fél felé a saját pénzforgalmi szolgáltatója felel;
  • ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója felel az általa nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési műveletért felszámított díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség megtérítéséért és a kamatbevétel elmaradásáért;

továbbá a fentiekhez kapcsolódó további kötelezettségektől, részletszabályoktól való eltérésre is megnyílt a lehetőség.

A Pszt. módosult szabályai eltérést engednek továbbá a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzfogalmi szolgáltatónál (payment initiation service provider, „PISP”) kezdeményezett fizetési műveletekért való felelősségi szabályoktól is. Eltérő megállapodás hiányában a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatójának kötelezettségei az alábbiak:

  • legkésőbb a következő munkanap végéig visszatéríti a nem teljesített vagy a hibásan teljesített fizetési művelet összegét a fizető fél számára;
  • a fizetési számlát az eredeti állapotba hozza (minta a hibásan teljesített fizetési műveletre nem került volna sor);

Ennek kapcsán egyébként a PISP-t terheli annak bizonyítása, hogy a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízást átvette, a saját felelősségi körén belül a fizetési művelet hitelesítése és pontos rögzítése megtörtént, annak teljesítését nem befolyásolta műszaki hiba vagy egyéb zavar.

Amennyiben a PISP-nél kezdeményezett fizetési műveletért a felelősség a PISP-t terheli, úgy a PISP a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató számára – annak kérésére – haladéktalanul megtéríti a fizető félnek visszatérített összegek következtében elszenvedett veszteségeket és kifizetett összegeket is.

A Pszt. hivatkozott módosítása végül egyértelművé teszi azt is, hogy ha a pénzforgalmi szolgáltató felelőssége a PISP magatartásának vagy mulasztásának a következménye, akkor a pénzforgalmi szolgáltató a PISP-től a Pszt.-ben meghatározott összeg kifizetésének megtérítését követelheti, ideértve az azon esetben felmerülő kártérítést is, amikor valamely pénzforgalmi szolgáltató elmulasztja az erős ügyfél-hitelesítés alkalmazását. Végezetül kiemeljük, hogy a módosítás következtében fizetés-kezdeményezési vagy számlainformációs szolgáltatás igénybevételekor 2019. szeptember 13-ig az ügyfél és a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató között a Pszt. 2018. január 12-én (azaz a PSD2 átültetését megelőző) hatályos rendelkezései szerinti felelősségi és kárviselési szabályok alkalmazandóak.

Dr. Helembai Gábor ügyvéd és dr. Laribi Karim ügyvédjelölt
gabor.helembai@twobirds.com
karim.laribi@twobirds.com
T: +36 1 301 8900Categories: Pénzügyi jog

Tags: , , , , ,